Team

Kinesitherapie

Kinesitherapie is therapie door middel van beweging (bewegingstherapie met motorische oefeningen). Met kinesitherapie willen we iemand die beperkt is door problemen in het spier- en gewrichtstelsel terug optimaal laten functioneren. We trachten dit te bereiken door mobilisaties, krachttraining, evenwichts- en proprioceptietraining, functionele gangrevalidatie, algemene conditionele training. We maken gebruik van verschillende soorten therapeutische invalshoeken, zoals Bobath, Perfetti, proprioceptieve neuromusculaire facilitatie, ea. Hierbij gaan we steeds op zoek gaan naar de meest geschikte aanpak voor eenieder. Door middel van kinesitherapie willen we de kwaliteit van het leven van de patiënt vergroten of behouden.

Logopedie

Logopedie bij patiënten met een neurologische aandoening bestaat uit de diagnostiek en de behandeling van neurologische spraak-, taal- en/of slikstoornissen. Patiënten met één of meerdere van de volgende problemen kunnen bij ons terecht:

 • Taalproblemen (bv. afasie)
 • Aangezichtsverlamming (facialisparese)
 • Cognitieve communicatiestoornissen
 • Spraakproblemen (bv. dysartrie)
 • Slikstoornis (dysfagie)
 • Spraakapraxie
 • Stemstoornissen

De logopedische behandeling beslaat training, ondersteuning en advisering van de cliënt en de omgeving met als doel het herstellen en/of onderhouden van de communicatie, het slikvermogen en de levenskwaliteit in het algemeen.

Psychologen

De klinisch neuropsycholoog is een master in de klinische psychologie, die is gespecialiseerd in de neuropsychologie. De neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie tussen de werking van de hersenen en het gedrag bestudeert.

Bij (vermoeden van) het oplopen van een hersenletsel kunt u bij een klinisch neuropsycholoog terecht komen. De klinisch neuropsycholoog staat o.a. in voor:

 • Het uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek, waarbij op basis van dossierstudie, klinische observatie en testonderzoek de gevolgen van het letsel in kaart worden gebracht, dit zowel op cognitief, emotioneel, gedragsmatig als sociaal cognitief vlak.
 • Op basis van dit onderzoek kan een therapieplan worden opgesteld, waarbij het bespreken van deze testresultaten met de cliënt (en ev. met de context) een belangrijke stap is.
 • Een belangrijke taak van de neuropsycholoog is om op basis van het onderzoek informatie en advies te geven aan de cliënt en zijn of haar directe omgeving, over de vastgestelde gevolgen en de impact ervan, alsook tips en handvatten aan te bieden naar omgang hiermee. Met andere woorden, het is vaak de basis om psycho-educatie na NAH aan te bieden. Ook kan revalidatie of training aangewezen zijn, waarbij dan wordt samengewerkt met o.a. ergotherapeut, logopedist en of kinesitherapeut. Voor cognitieve training kunnen we beroep doen op pen- en papiertaken alsook op gecomputeriseerde trainingen. Dit wordt ook functietraining genoemd, omdat hierbij specifiek de beschadigde functie wordt getraind. Binnen onze werking wordt dit steevast geassocieerd met strategietraining, alsook wordt ingezet op het aanleren van hulpmiddelgebruik.
 • Daarnaast worden de cliënt en de omgeving ook begeleid in het aanpassings- en verwerkingsproces. Dit alles wordt dikwijls (gezien de complexiteit van de gevolgen van een NAH) gecombineerd met bvb. aandachtstraining, training om vermoeidheid aan te pakken, … dit alles om de reïntegratie en participatie aan het alledaags leven optimaal te maken. Er wordt dus begeleiding voorzien in het leren omgaan met bepaalde beperkingen, waarbij enerzijds kan getraind worden op de beperkte functie, om deze te optimaliseren, anderzijds kan ook gezocht worden naar strategieën om bepaalde beperkingen te helpen compenseren.
 • Tenslotte kan men bij de klinisch neuropsycholoog ook terecht voor behandeling van bepaalde ziektebeelden, zoals angststoornissen, depressie, impulscontroleproblemen, … na het oplopen van een NAH. Dit wordt vanuit een neuropsychotherapeutisch, holistisch denkkader aangeboden.

Binnen de Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie zijn er klinisch (neuro)psychologen die gespecialiseerd zijn in behandeling en diagnostiek bij kinderen (de kinderpsycholoog), volwassenen en senioren.

Ergotherapie

Ergotherapie is een behandelings- en begeleidingsmethode voor personen met beperkingen, bv. door een  neurologische problematiek. De ergotherapeut gaat via activiteiten uit het dagelijks leven met je aan de slag, om je opnieuw zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren (bv. in zelfzorg, in werk of studies en in je vrijetijd). Dit kan bv. bestaan uit specifieke handfunctietraining, advies rond hulpmiddelen en ergonomie, helpen zoeken naar zinvolle dagbesteding, …

Er is geen vaste ergotherapeut in dienst in de Hersenletselpraktijk, er is wel een samenwerking met zelfstandige ergotherapeuten zo dit nodig is voor de verdere revalidatie.

Psychiater

Een psychiater is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de psychiatrie. Psychiaters zijn bevoegd medicatie voor te schrijven, lichamelijk onderzoek te doen en laboratoriumtests aan te vragen en te interpreteren.  Ze hebben een uitgebreide expertise op vlak van psychische problemen zoals angst- en stemmingsproblemen, psychose,… en bieden hiervoor therapeutische ondersteuning aan. De psychiater verbonden aan de praktijk heeft daarnaast ook een ruime ervaring opgebouwd in het werken met patienten met een neurologische problematiek.

Revalidatiearts

De revalidatiearts evalueert de impact van aandoeningen op de verschillende domeinen van het dagelijks functioneren; hij brengt de problemen - alsook de mogelijkheden - van de patiënt in kaart. Op basis hiervan wordt een geïndividualiseerd therapieplan opgesteld in relatie met de specifieke hulpvraag. De therapie kan bestaan uit behandelingen bij een kinesist, ergotherapeut, logopedist, neuropsycholoog, maar eveneens uit bijkomende hulpmiddelen met als doel een maximale zelfstandigheid te bekomen en zo de levenskwaliteit te optimaliseren. De revalidatiearts voorziet de nodige voorschriften voor de therapie en hulpmiddelen.

Camille De Schaepmeester

Camille De Schaepmeester is klinisch neuropsycholoog. Zij is verbonden aan de Hersenletselpraktijk waar zij in staat voor behandeling en begeleiding van personen met een neuropsychologische moeilijkheden, zowel op cognitief, emotioneel als gedragsmatig vlak, dit voornamelijk ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel. Daarbij begeleidt Camille zowel personen met NAH als  partners of het netwerk van personen met NAH. Naast individuele begeleidingen staat zij af en toe ook in voor groepstherapieën aangeboden in de praktijk. Naast haar werk in de Hersenletselpraktijk is zij ook verboden aan het Centrum voor Neuropsychologie waar zij zich voornamelijk toespitst op neuropsychologisch onderzoek, intelligentiebepalingen, en cognitieve training (o.a. functietraining, strategietraining, compensatietraining, …). Samen met Wouter Lambrecht ontwikkelde zij een therapeutische manual met handvaten voor hulpverleners die werken met personen met een niet-aangeboren hersenletsel 'Kop op! Hoe omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel?'.

Wouter Lambrecht

Wouter Lambrecht is als klinisch neuropsycholoog verbonden aan de Hersenletselpraktijk, waar hij mensen met verschillende neuropsychologische (cognitieve, emotionele & gedragsmatige) problemen, over het algemeen ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel, begeleidt en behandelt. Binnen het Centrum voor Neuropsychologie voert hij frequent neuropsychologisch onderzoek uit en behandelt de mensen wanneer er problemen worden vastgesteld (dmv cognitieve training (o.a. functietraining, strategietraining, compensatietraining, … ), gesprekstherapie (rouwverwerking, coping, sociale vaardigheidstraining, psycho-educatie,, …). Ook bidet Wouter in samenwerking met Simon adventure therapie aan.

Naast het klinisch werk geeft Wouter heel regelmatig lezingen en vormingen over de gevolgen van NAH en neuropsychologie in het algemeen. Hij werkt ook samen met collega’s om nieuwe behandelingen uit te werken, nieuwe tests te ontwikkelen, … Hij begeleidt ook lotgenotencontacten en info-avonden voor personen met NAH en de context. Tenslotte is Wouter ook (mede-)auteur van een aantal artikels, schreef hij samen met Noortje Hermans ook het boek ‘Breinzicht: Toegepaste neuropsychologie bij niet-aangeboren hersenletsel’ en met Camille De Schaepmeester de therapeutische manual 'Kop Op! Hoe omgaan met sociale en emotionele veranderingen na een hersenletsel?'.

Koen Matthys

Koen Matthys is Fysisch geneesheer Revalidatiearts, opgeleid in het Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie te UZ Gent, en was tijdens de opleiding wetenschappelijk actief in het Erasmus MC te Rotterdam. Hij was gedurende 10 jaar werkzaam in het Revalidatieziekenhuis Inkendaal, waar hij de ambulante revalidatie uitbouwde. Hij ontwikkelde een bijzondere interesse voor de neurologische revalidatiezorg; zo volgde hij een bijscholing in stichting ITON (Instituut voor Toegepaste Neurowetenschappen) bij Ben Van Cranenburgh. Sinds Januari 2018 is hij actief in AZ Maria Middelares te Gent waar hij verantwoordelijk is voor de ambulante neurologische revalidatie. Het is zijn engagement om zorg op maat te bieden voor mensen met een hersenletsel.

Charlotte Van Haute

Charlotte Van Haute studeerde af als professioneel bachelor in de logopedie aan de Arteveldehogeschool. Nadien volgde ze de masteropleiding aan de Universiteit Gent. Haar thesis omvatte een meta-analyse rond de talige hersenstimulatie tijdens wakkere chirurgie. Tijdens haar academische opleiding werkte ze tijdens de zomermaanden als logopedist in het O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis van Waregem. Op de dienst logopedie stond ze onder andere in voor de diagnostiek, behandeling en advisering van neurologische patiënten met spraak-, taal- en slikproblemen. Momenteel is Charlotte tewerkgesteld in de Hersenletselpraktijk en een zelfstandige logopediepraktijk in het Gentse. Daarnaast werkt ze als logopedist met NAH-patiënten in het Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie in Oostende. Ze volgt regelmatig bijscholingen rond neurologische taal‑, spraak- en slikstoornissen.

Tim Matthys

Tim Matthys studeerde geneeskunde in Gent en volgde de specialisatie-opleiding tot psychiater in Nederland. Hij heeft ervaring met diverse psychiatrische problematieken. De laatste jaren werkte hij vooral met mensen met langdurige en ernstige psychiatrische aandoeningen (oa psychotische kwetsbaarheid/fACT team) met aandacht voor rehabilitatie en herstel in eigen context. Daarnaast werkte hij ook regelmatig met personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Naar aanleiding van zijn interesse voor NAH volgde hij ook de opleiding Neurorevalidatie (stichting ITON in Nederland, dr B.van Cranenburgh), waarbij ook zo groot mogelijk herstel van functioneren in eigen context belangrijk is.

Liesbet Swennen

Liesbet Swennen studeerde klinische psychologie aan de KULeuven waarna ze zich verder specialiseerde in de neuropsychologie door onder andere het volgen van een postgraduaat klinische neuropsychologie. Ze heeft reeds ervaring met begeleiding, cognitieve training & diagnostiek bij personen met (vermoeden van) neurologische problemen en met NAH in het bijzonder door haar werk in verschillende revalidatiecentra en algemene ziekenhuizen verspreid over Vlaanderen. Liesbet is werkzaam in de Hersenletselpraktijk te Gent en in het Centrum voor Neuropsychologie te Leuven waar ze neuropsychologisch onderzoek uitvoert, begeleidingen doet, zowel individueel als en groep, en tot slot cognitieve trainingen geeft.

Siham Boukhlal

Siham Boukhlal studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Tijdens haar vooropleiding (Toegepaste Psychologie, te Lessius Antwerpen) heeft ze een grote interesse ontwikkeld rond menselijke cognitie en neuropsychologie. Hierdoor koos Siham aan de VUB voor de afstudeerrichting Cognitieve en Biologische Psychologie, waar de focus ligt op cognities en de relatie tussen hersenen en gedrag. Momenteel volgt zij de interuniversitaire permanente vorming Klinische Neuropsychologie en de psychotherapie-opleiding Experiëntiële en Cognitieve Gedragstherapie Jeugd en context. Daarnaast volgt ze regelmatig bijscholingen rond neuropsychologisch onderzoek en cognitieve trainingen. Binnen het Centrum voor Neuropsychologie staat zij in voor het neuropsychologisch onderzoek en begeleiding bij kinderen en jongeren. Men kan bij haar terecht in het Nederlands, Frans, Engels en Arabisch.

Imke Vanhemelryck

Imke Vanhemelryck is werkzaam als kinesiste met specialisatie in de neurologische revalidatie. De eerste vier jaar van haar opleiding, legde ze af aan de universiteit van Gent. Wegens haar interesse in de neurologische revalidatie, is ze voor haar tweede masterjaar naar Leuven gegaan om aan de katholieke universiteit Leuven haar specialisatie in de neurologie te behalen. Ze deed veel ervaring op gedurende verschillende binnenlandse, zowel als een buitenlandse, stages. Na haar opleiding deed ze nog ervaring op in een gespecialiseerd centrum voor roboticarevalidatie, om ook kennis te hebben over deze nieuwe evolutie in therapieën. Momenteel is ze werkzaam in het AZ Jan Palfijn, waar ze de ambulante neurologische revalidatie en de lymfedrainage verzorgt, en in de Hersenletselpratijk, waar ze focust op de neurologische revalidatie.